Me & My Baby Dolls

My Baby Dolls

Childhood firar 20 år

Hej alla finisar, hur mår ni idag?

Nu vill jag ta upp något superviktigt som jag personligen brinner för- och vill hjälpa på alla sätt jag bara kan.

“Jag har startat en organisation. Min högsta önskan är att lägga ner den snart.”
Med dessa ord grundade Drottning Silvia Childhood för 20 år sedan med visionen- Alla barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp.

1 av 5 barn har utsatts för sexuella övergrepp. Våld och sexuella övergrepp mot barn existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser.
Varför talas det så lite om något som drabbar så många? Tystnaden är förövarens bästa vän.

Sedan Drottning Silvia startade organisationen har mycket förändrats och förbättrats.
Sexuella övergrepp mot barn har gått från att vara ett osynligt, nedtystat och alltför ofta förnekat problem till att vara något vi erkänner och gemensamt lovar att stoppa.
Och tänk så otroligt mycket mer vi kan uppnå när vi gör det tillsammans – alla vi som drivs av visionen att alla barn ska ha rätt till en barndom utan våld, exploatering och sexuella övergrepp.

20 år – 20 berättelser
Här har Childhood samlat 20 av de framgångar de uppnått under de första två decennier.

1: Hem istället för barnhem.

Sedan Childhood grundades har vi outtröttligt engagerat oss i barnhemsfrågan. För vi vet: Barnhem är vare sig gulliga eller nödvändiga, och definitivt inte bra för barnen som bor på dem. Barn som är uppvuxna på institution har ofta anknytningsproblem, svårt att anpassa sig i samhället och har sämre hälsa och utbildning. De har dessutom en ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I Ukraina har Childhoods projektpartner Partnership for Every Child arbetat sedan 2012 med att utveckla en metod där barn som omhändertas akut i stället får komma till en jourfamilj istället för ett barnhem. Nu har metoden blivit en del av socialtjänstlagen i Ukraina.

2: Tidigt stöd till föräldrar funkar.

Childhoods fokus är att alltid stödja familjer som befinner sig i utsatthet. Det är för att vi vet att trygga och kärleksfulla vuxna i barnets närhet är det bästa skyddet mot våld och övergrepp. Tidigt stöd till föräldrar ger långsiktigt och hållbart skydd för barn – därför har vi under åren arbetat med olika initiativ som stödjer och stärker föräldrar.

3: Pappor som förebilder.

Pappor har en stor potential. De är dock ibland så bortglömda i barnrättssammanhang att de inte själva tror de är viktiga. Men lika nedbrytande som ett dåligt faderskap kan vara, lika stor positiv kraft kan en varm och kärleksfull pappa innebära. Just därför har Childhood sedan starten arbetat för att stärka pappors roll i sina barns liv.

4: Mer stöd till barn med funktionsvariationer.

Vi på Childhood får ofta frågan om det finns barn som löper större risk än andra att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Generellt sett är det så att förövare ofta söker sig till barn som av olika skäl är lättare att förgripa sig på och där risken för upptäckt är mindre – som barn med funktionsvariationer. Därför arbetar Childhood aktivt med att öka tryggheten för barn med särskilda behov.

5: Mer stöd till HBTQ-ungdomar.

Hbtq-ungdomar löper särskilt stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I många länder är homofobi utbredd. Unga som inte vågar vara öppna med sin läggning undviker ofta att söka hjälp eller anmäla brott på grund av risk för stigmatisering och diskriminering. De som kommer ut som hbtq riskerar att kastas ut hemifrån och utsättas för hatbrott både i skolan och samhället.

6: Färre onödiga separationer mellan barn och föräldrar.

Generellt sett är det bästa för ett barn att få växa upp i sin egen familj. Men världen över växer hundratusentals barn upp på barnhem, fastän deras föräldrar är i livet. Orsaken är oftast fattigdom. Childhood arbetar för att barn inte i onödan ska placeras på institution och att detta bara ska ske om andra alternativ prövats först. .

7: Fokus på barn på flykt

Childhoods arbete med att förebygga sexuella övergrepp och våld mot barn fokuserar på barn med särskilt hög risk att utsättas för övergrepp. Barn på flykt är en sådan högriskgrupp. Många barn på flykt separeras från sina familjer, har upplevt våld och bär på traumatiska erfarenheter. När flykten väl är över lever de ofta i ovisshet, i väntan på uppehållstillstånd. Under årens lopp har Childhood därför arbetat med många initiativ relaterade till flyktingbarn. Rådgivningsbyrån för asylsökande i Stockholm har genom oss kunna stärka sin kompetens kring barn, unga och trauma. Hand i Hand i Tyskland riktar sig till traumatiserade flyktingfamiljer, där risken för utsatthet, misshandel och fattigdom är stor. Barnen och deras föräldrar deltar i grupper som främjar barnens utveckling och ger familjerna en möjlighet att knyta nya kontakter.

8: Gräsrotsorganisationer får tillgång till internationella forum

Childhood tar varje möjlighet att sätta strålkastarljuset på sexuella övergrepp mot barn. Ett sätt att nå ut och verka för nollvisionen är att synas och höras i forum med internationella beslutsfattare. Med FN som plattform och tillsammans med vår grundare Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine har vi arrangerat högnivåmöten med barnen i fokus och på så sätt belyst problem, lyft och spridit goda exempel och inspirerat fler till handling.

9: Sprida kunskap, lärdomar och fakta.

Varje år utsätts 200 miljoner barn i världen för sexuella övergrepp. Förövare finns i alla länder, religioner, kulturer och samhällsskikt. Därför måste barns trygghet och skydd prioriteras internationellt. Att sprida kunskap globalt och lära av varandra är en förutsättning för att kunna förebygga våldet. Just det är syftet med indexet ”Out of the Shadows” som Childhood USA har skapat tillsammans med The Economist Intelligence Unit. Detta verktyg, det första av sitt slag, jämför hur världens länder prioriterar frågan om sexuella övergrepp mot barn. Det tydliggör insikter från 40 länder i vad som görs – och vad som behöver göras – för att stoppa övergreppen.

10: Fler som ser

Det finns inget hundraprocentigt skydd eller någon enkel lösning för att förhindra övergrepp. Men det finns mycket vi kan göra för att minska riskerna att barn utsätts. Det allra viktigaste är att vi stärker skyddsnätet runt barnen. Det har varit Childhoods drivkraft sedan vi grundades för tjugo år sedan. För barn som saknar vuxentillsyn eller vars vårdnadshavare inte förmår ge dem den närhet, trygghet och bekräftelse som de behöver löper ökad risk för att utsättas för våld och övergrepp. En avgörande skyddsfaktor för barn är trygga vuxna. Vuxna som ser, lyssnar och agerar. 2015 lanserade Prinsessan Madeleine kampanjen Eyes Wide Open för att öka medvetandet om att övergrepp faktiskt sker och att vi alla ska ha våra ögon öppna – och våga agera.

11: Frivilliga som bildar skyddsnät.

Fattigdom gör barn sårbara för våld och övergrepp. Barn i fattiga familjer lever oftare på gatan för att hjälpa sina familjer exempelvis genom tiggeri eller försäljning. Men gatan är ingen bra plats för barn, och risken att utsättas för våld, övergrepp och exploatering är stor. Med Childhoods stöd utbildar organisationen Child Safe Movement sedan snart tio år tillbaka gatuförsäljare, tuktuk-chaufförer och andra som rör sig i gatumiljön till frivilliga ”Child Safe Agents”. Dessa volontärer lär sig att känna igen situationer som kan vara farliga för barn i utsatthet och vet vad hen ska göra när de ser något som inte känns bra. Tillsammans bildar de ett extra skyddsnät kring barnen på gatan.

12: Företag som förändringsmotor.

I Brasilien lever nästan fyra av tio barn i fattigdom och social utsatthet. Många fattiga barn lever längs motorvägarna där de utnyttjas sexuellt i utbyte mot pengar, exempelvis av lastbilschaufförer som stannat för en paus. Childhood Brasilien insåg att det gällde att samarbeta med branschorganisationer för att tillsammans med företagen och chaufförerna komma åt problemet. Efter drygt tio års envist arbete har Childhood i Brasilien fått igenom ett särskilt avtal med företag som förbinder sig att aktivt ta ställning mot sexköp av barn vid motorvägarnas rastplatser i Brasilien. Sedan 2007 har tusentals företag och över en miljon lastbilschaufförer utbildats i hur sexuell exploatering av barn kan motverkas. Chaufförerna, som tidigare var en del av problemet, har med utbildning i barns rättigheter istället blivit en positiv kraft som kan skydda barn som befinner sig längs motorvägarna.

13: Stärka eldsjälar.

Childhood har sedan starten proaktivt sökt upp individer och initiativ som kan tillföra nya idéer och metoder för att förhindra våld mot barn. Eldsjälar som precis som vi drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld, exploatering och sexuella övergrepp. Vi vill stötta dem så att deras låga inte brinner ut för snabbt, utan kan spridas vidare till andra. Ett exempel: Lucinda Evans i Lavender Hill, en förort till Kapstaden där gängkriminalitet, våldtäkter och mord är vardag. Mitt i den här misären bor Lucinda, en driftig eldsjäl som har vigt sitt liv till att kämpa emot våldet. Hon har öppnat sitt hem för kvinnor och barn och konfronterar både myndigheter och gängledare. Med mångårigt stöd och mentorskap från Childhood har Lucinda kunnat stärka och skala upp sin verksamhet.

14: Samtal på barnens villkor.

Internet nämns ofta som en hotfull plats för barn. Men nätet öppnar också möjligheter för barn och unga att få berätta om jobbiga saker. Forskning visar att barn upplever att de har mer handlingsutrymme online i samtal med vuxna om svåra saker. De kan ta sin egen tid och uttrycka sig som de vill – med ord, symboler eller emojis. Childhood såg tidigt i hur nätet och ny teknik kan användas för att nå barn och unga som annars inte skulle kunna söka hjälp. Vi arbetar sedan tio år med projektpartners som skapar digitala frizoner för svåra samtal. En av dem är Tjejzonen, vars fokus är att minska den psykiska ohälsan bland flickor. Genom vårt stöd har de kunnat utveckla och anpassa sin mentormodell med ”storasystrar” till en online-modell som gör programmet tillgängligt för tjejer runtom i Sverige.

15: Utrymme för lek

Alla barn behöver leka – och barn har en stark drift att hitta till leken även när förhållandena runt dem är svåra. Men leken, oavsett sin terapeutiska verkan, är viktig i sin egen rätt. Alla barn har rätt till en barndom där lek har en naturlig plats. Lek handlar om att öva sociala färdigheter och hjälper barnen att sakta men säkert erövra världen. Childhood har sedan starten arbetat med att skapa förutsättningar för lek genom att skapa trygga zoner med trygga vuxna, där barn ges utrymme att leka. I Sverige har exempelvis Maskrosbarn med Childhoods hjälp kunnat arrangera sommarläger för barn som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Barn och tonåringar som i en lekfull miljö får träffa andra i samma situation kan få kraft att våga öppna sig och prata.

16: Fler hus för barn.

Ett barn som berättar om ett övergrepp möts av många vuxna och många frågor. Från poliser och åklagare, från socialarbetare och domare, från läkare och psykologer. Om och om igen måste barnet berätta om det svåra. I värsta fall riskerar processen att göra ytterligare skada genom att riva upp såren istället för att läka dem. Childhood har länge varit drivande i att förbättra stödet till barn som utsatts för sexuella övergrepp. Barnahusmodellen är väl beprövad som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa.

17: Stöd till barn som faller mellan stolarna.

Att identifiera och stötta de grupper av barn och unga som av olika skäl faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till – det är en av Childhoods kärnfrågor. Barn i utsatthet som inte har en stöttande vuxen vid sin sida kan ha svårt att hävda sin egen rätt när de har kontakt med myndigheter. Att kunna vara just det stödet var Barnrättsbyråns mål när den med Childhood som första finansiär grundades 2013. Byrån är Sveriges första öppna verksamhet för barns rättigheter och erbjuder både psykosocialt och juridiskt stöd till barn och unga. För tre år sedan presenterades en statlig utredning om Barnkonventionen som svensk lag. Där nämns Barnrättsbyrån som en modell för hur man praktiskt kan arbeta med barns rättigheter och att den bör spridas över hela Sverige.

18: Se pojkarna.

De flesta sexuella övergrepp mot barn begås mot flickor, men självklart kan även pojkar utsättas. Ändå pratas det i mindre utsträckning öppet om övergrepp mot dem. Men för att pojkar inte ska känna skam och skuld, våga prata vad de utsatts för och söka hjälp, är det viktigt att vi ser dem som en riskgrupp för sexuella övergrepp och starkare inkludera dem som utsatta i det offentliga samtalet. Det här är en fråga som Childhood länge har drivit.

19: Kraft att gå vidare.

Sexuella övergrepp kan leda till livslånga trauman. Men med rätt hjälp kan barn och unga hitta tillbaka till sig själva och leva ett bra liv.  En viktig faktor för att mildra negativa konsekvenser av övergrepp är att barnet har en positiv och stödjande relation med en kärleksfull vuxen. Vi vet att många barn som har utsatts ändå har klarat sig bra för att det fanns en trygg vuxen de kunde lita på. I Nepal jobbar Childhood med projekt där flickor som räddats ur människohandel får hjälp att hitta tillbaka till ett vanligt liv med familj och vänner. I USA har Childhood genom projektet Bounce bidragit till stödgrupper för unga som utsatts för sexuella övergrepp.

20: Vi har en nollvision!

Med de globala 2030-målen som antogs av av FN 2015 har världen också för första gången satt som mål att stoppa alla former av våld mot barn. Övergrepp mot barn är inte ett problem utan möjliga lösningar – det är något vi gemensamt kan förhindra. För oss på Childhood, som drivit frågan under 20 år, är det ett enormt framsteg att det nu görs gemensamma krafttag på global nivå. Under lång tid har sexuella övergrepp mot barn gått från att vara ett osynligt, nedtystat och alltför ofta förnekat problem till att vara något vi erkänner och gemensamt lovar att stoppa. Det är ett ambitiöst mål. Men det är inte omöjligt.

HÄR kan DU läsa hur du kan hjälpa till.
Tack för att du är med oss i det arbetet!

Den 26 maj är det Childhood-dagen på Gröna Lund och Childhood firar 20-års jubileum. Se Idol-Sebastian, Robin Bengtsson, Kadiatou och många fler uppträda live på stora scenen med start kl 16.00 i närvaro av Drottning Silvia.

Nu kan du vinna en heldag på Gröna Lund den 26 maj 2019 för hela familjen med inträde, åkband och VIP-platser vid scenen. Tävla fram till 21 maj!

Tävlingsfråga:
Vart går intäkterna från entrébiljetterna under Childhood-dagen på Gröna Lund.

GÖR SÅ HÄR: Svara på tävlingsfrågan ovan och motivera varför du ska vinna.
Skicka ditt svar till tavling@loppi.se senast den 21 maj.
Skriv “Gröna Lund/Satu” i ämnesraden.

Ta hand om varandra ♡

Skapa en blogg på Vimedbarn.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer
Me & My Baby Dolls

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
stats